Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới…

(Bài nói chuyện đầy ý nghĩa của Đô đốc Hoa Kỳ Bill McRaven với sinh viên tốt nghiệp năm 2014 của Đại học The University of Texas ngày 17-5-2014).   Nhiều thế hệ đã được cứu bởi một quyết định từ một người. Đô đốc (Admiral) Bill McRaven là tướng Hải quân bốn sao bí […]