Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

12-12 Crazy Sale

12-12 là ngày “Giựt cô hồn online”. Chúc các bạn bảo toàn được sinh mạng của cái hầu bao, 500 thẻ loại thẻ ngân hàng, 1001 loại ví bóp. Đây cũng là dịp lớn cuối cùng trong năm dể bạn thể hiện, thi thố và thử nghiệm khả năng “bất chấp” của mình. Bất chấp […]