Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024

Về bản quyền nội dung trên blog cá nhân phamhongphuoc

Để phục vụ bạn đọc rộng rãi của mình là những người Việt đồng điệu trên khắp thế giới, blog cá nhân phamhongphuoc có sử dụng một số nội dung (bài và hình ảnh) được lấy từ Internet public, từ các nguồn thông tin được công bố rộng rãi. Mục đích sử dụng các nội dung hữu ích này chỉ là lan tỏa và cung cấp thông tin cho cộng đồng mà thôi, không phục vụ cho kinh doanh.

Tôi, chủ blog cá nhân phamhongphuoc, cả đời luôn cố gắng phục vụ cộng đồng và đã được trao danh hiệu “Hiệp sĩ Công nghệ thông tin” ở Việt Nam và được Microsoft Toàn cầu 10 năm liền tặng giải thưởng Microsoft MVP (Microsoft Most Valuable Professional) dành cho những người tình nguyện phổ biến kiến thức tin học cho cộng đồng. Khát vọng của tôi là góp phần nhỏ nào đó giúp xã hội ngày thêm tốt đẹp hơn cho mọi người.

Do phamhongphuoc là một blog cá nhân phi lợi nhuận và do không có thông tin để xin phép các tác giả và những người có bản quyền, nên nếu các tác giả và những người có bản quyền nào không đồng ý cho tôi sử dụng nội dung của mình, xin làm ơn email cho tôi ([email protected]) để tôi gỡ bỏ các nội dung có liên quan. Cái chính là tôi không hề biết nội dung nào phải trả tiền tác quyền khi nó được phổ cập rộng rãi trên Internet. Tôi nghĩ các tác giả nội dung hữu ích sẽ sẵn lòng cho phép tôi được chung tay lan truyền nội dung của họ đến với nhiều người hơn (và khi có contact của tác giả, tôi sẽ xin phép với sự trân trọng biết ơn). Tôi phục vụ cộng đồng vô vụ lợi. Tôi tin rằng, vì lợi ích chung của cộng đồng, các tác giả và người có bản quyền sẽ rộng lượng thể tất cho tôi khi vì không biết rõ và không có điều kiện mà tôi không cố ý đã làm phiền họ. Vì nếu đó là nội dung phải trả tiền, tôi – một blogger phục vụ cộng đồng phi lợi nhuận – sẽ không sử dụng vì không thể có tài chính để mua. Tôi chân thành xin lỗi vì điều này đã gây khó chịu cho quý vị. Tôi sẽ luôn cố gắng để hạn chế tới mức tối thiểu những trường hợp này.

Vì lợi ích của công đồng người Việt thiện lành trên thế giới, tôi luôn biết ơn và chân thành cảm ơn các tác giả và người có bản quyền rộng lòng cho blog cá nhân phamhongphuoc được chung tay phổ biến các nội dung của mình đến với cộng đồng.

Tôi xin phép nhắc lại: Trang blog của tôi chỉ vô tình sử dụng nội dung của người khác khi chúng được public trên Internet và tôi nghĩ rằng chúng được cho dùng miễn phí. Nguyên tắc của tôi là sử dụng các nội dung publiec trên Internet một cách có trách nhiệm, không cố ý vi phạm bản quyền tác giả, không gây nhầm lẫn nội dung của người khác là nội dung của tôi; không sử dụng các nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, nội dung độc hại, có khả năng gây hại cho văn hóa chung và cho cộng đồng. Xin hãy cho tôi biết nếu bạn không đồng ý cho tôi được sử dụng nội dung của bạn trên trang blog của tôi để tôi có thể kịp thời gỡ bỏ chúng. Chân thành cảm ơn bạn.

Trân trọng.

About content copyright on personal blog phamhongphuoc

In order to serve my wide readers who are like-minded Vietnamese people around the world, my personal blog phamhongphuoc uses some content (articles and images) taken from the public Internet, from publicly available information sources. The purpose of using these useful content is just to spread and provide information for the community only, not for business.

I, the owner of personal blog phamhongphuoc, have always tried to serve the community all my life and have been awarded the title of “Information Technology Knight” in Vietnam and have been awarded the Microsoft MVP (Most Valuable Professional) award by Microsoft Global for 10 consecutive years, that is for volunteers to disseminate IT knowledge to the community. My aspiration is to make a small contribution to make society better for everyone.

Because phamhongphuoc is a non-profit personal blog and because there is no information to get permission from the authors and copyright holders, if the authors and copyright holders do not agree to let me use the content, please email me ([email protected]) so I can remove the relevant content. The main thing is that I don’t know what content has to pay royalties when it is widely available on the Internet. I think helpful content authors will be happy to allow me to help spread their content to more people (and when I get the author’s contact, I will respectfully ask for permission grateful). I serve the non-profit community. I believe that, in the general interest of the community, authors and copyright holders will be generous to me when, without knowing and without conditions, I have not intentionally bothered them. Because if it was paid content, I – a non-profit community service blogger – wouldn’t use it because I couldn’t afford to buy it. I sincerely apologize that this has caused you discomfort. I will always try to keep these cases to a minimum.

There is a common reality on the Internet environment. That is, when we share content from a certain Web site, we can only know that the content belongs to that Web site and cannot know that the Web site has unauthorized use of anyone else’s content. And if I negligently use some copyrighted content without the permission of the owner to widely disseminate it to the community, as soon as I’m notified, I will immediately remove the problematic content. I have a rule: never use content that is known to be unwarranted. When sharing any content from the Internet, blog phamhongphuoc always clearly captions “Source from the Internet. Thanks.”, completely not to mislead readers as the content of phamhongphuoc.

For the sake of the good Vietnamese community in the world, I am always grateful and sincerely thank the authors and copyright holders who generously allow their personal blog to join hands in disseminating their content to the public.

I would like to reiterate: My blog only inadvertently uses other people’s content when it is publicly available on the Internet and I think it is free to use. My principle is to use public content on the Internet responsibly, not intentionally infringing on copyright, not confusing other people’s content as my content; do not use content that violates the law, violates fine customs and traditions, harmful content, is likely to cause harm to the general culture and to the community. Please let me know if you do not consent to I use your content on my blog so I can promptly remove them. Thank you very much.

Best regards

PHẠM HỒNG PHƯỚC