Thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2022

VIDEO: Our Old Idol – Tân Tài tử của ngày hôm mai

  Thứ Hai đầu tiên của năm Ất Mùi 2015 chưa phải đi làm, được nướng cho khét all-side, rồi dậy thanh toán chiến trường, tổng kết chiến tranh và dọn dẹp hiện trường để mai bắt đầu chu kỳ cày bừa mới: cỡi Dê đón Khỉ.  Xin mời bạn vui chút chút với cái […]