Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Thương mại điện tử: mua bán online, thanh toán offline

Mấy người bạn ở nước ngoài hỏi: Việt Nam có thương mại điện tử chưa? Tôi trả lời là có, có từ lâu rồi và đang mở rộng nhanh chóng với mức độ người người online, nhà nhà online. Họ truy tiếp: Thương mại điện tử ở Việt Nam có giống như ở Mỹ không? […]