Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Hôm nay thứ Sáu 13

Có người khuyên thứ Sáu ngày 13 thì không nên làm chi hết, không ra khỏi nhà. E hèm, vậy là chưa gì mà tự mình làm cho mình bị thiệt hại bởi cái ngày mà những người tin dị đoan phương Tây gọi là ngày thứ Sáu Đen (Black Friday), ngày xui tận mạng. […]