Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Cân chỉnh bảng trong Windows Word 2013

    Có những khi bạn tạo bảng biểu (table) trong văn bản Word rồi cảm thấy xốn xang đôi mắt do các khoảng trống canh hàng trong các ô bảng khít rịt, khó coi. Đó là sự cố ở chỗ thụt dòng (Indent). Bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách mở thẻ Page […]