Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

Khởi nghiệp online: làm chơi ăn thiệt, làm thiệt sạt nghiệp

Phải nói ngay rằng chưa bao giờ cái chuyện xưa giờ đại sự là khởi nghiệp lại dễ dàng và ít tốn kém như ở thời thương mại điện tử trên nền Internet này. Chỉ cần 5 hay 10 phút thao tác là bạn có thể trở thành chủ một cửa hàng rồi. Vốn cỡ […]