Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Liên thông và cập nhật giấy tờ điện tử trong chính quyền số

Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta phải nói thẳng rằng thực tế vẫn đang tồn tại cái hiện trạng “hồn tin học hóa, da chuyển đổi số”. Đó là chuyển đổi số chủ yếu trên danh nghĩa hay chuyển đổi số nửa vời. Một trong những vấn nạn cũng là vướng mắc của […]