Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Chưa chắc à nghen…

  Mấy hôm nay, trên Cõi Phây có ngày càng nhiều người muốn hợp pháp hóa chuyện mua bán cái vốn tự có của phụ nữ. Họ muốn công nhận đó là một nghề và người hành nghề phải đăng ký kinh doanh, có đóng thuế hẳn hoi. Và họ cũng giải thích rằng như […]