Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Canh Tý Mouse Soup

Năm Tý trong tiếng Anh là ” Year of the Rat”. Mà tôi muốn dịch chữ “Canh Tý” qua English đặng gởi thiệp mừng cô hàng xóm cho nó sang và trí tuệ. Tôi bèn dịch là ” Mouse Soup” bởi nhớ hồi trước 1975 có ai đó dịch “Canh gà Thọ Xương” trong câu […]