Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Năm 2022 có tới 3 tháng ngày âm, ngày dương giống nhau

Hôm nay nhìn tờ lịch, bạn thấy gì hôn? Ngày 1-4-2022 cũng là ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Dần. Điều kỳ thú thứ nhứt là âm dương y chang nhau trọn 1 tháng (tháng 4 cõi trên và tháng 3 cõi dưới đều có 30 ngày). Điều kỳ thú thứ hai là năm 2022 […]