Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Tản mạn ngày 1-7 năm COVID

1-7-2020. Nói gì để check-in hén. Đây là ngày đầu tiên của nửa thứ 2 của năm 2020 (second half of the year). Viết tắt là 2H2020. Hôm nay là ngày thứ 183 của năm (năm nay nhuận dương – leap year – được bonus thêm ngày 29-2). Vậy là ta đã xài hết nửa […]