Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Ngày của trăm năm: 10.11.12

Hôm nay là ngày 10.11.12, ngày có số “tiến lên” mà phải 100 năm mới có một lần. Có nghĩa là bạn và tôi đừng có mơ được nhìn thấy nó lần thứ hai. Vậy thì hôm nay hãy làm một việc gì có ý nghĩa (việc tốt đẹp cho mình và cho người thôi […]