Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Sir Obama and his family

Tôi thích những hình ảnh này. Càng đặc biệt thích trong những ngày này khi ông Obama cùng thức dậy với 93 triệu đồng bào Viêt Nam của tôi. Tôi đã có nhiều lần đến vùng Washington DC, có những lần ở gần nửa tháng và luôn có cảm giác rất Yomost với ý nghĩ […]