Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

OPPO Việt Nam năm 2020 là “In Vietnam For Vietnam”

OPPO đang tiếp tục chuyển đổi mạnh từ một thương hiệu sản xuất điện thoại sang một công ty công nghệ toàn cầu. Riêng ở Việt Nam trong năm 2020, OPPO sẽ phát triển theo định hướng “In Vietnam For Vietnam” (ở Việt Nam, cho Việt Nam). Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.