Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Cảm ơn Rằm tháng Mười cặp kè với Thanksgiving Day

Sáng nay liếc mắt đưa tình với tờ lịch bloc: cõi trên là thứ Năm 26-11-2015, cõi dưới là 15 tháng Mười năm Ất Mùi. Cõi trên là ngày lễ Tạ ơn Thanksgiving Day. Cõi dưới là ngày Rằm tháng Mười. Rằm tháng Mười là 1 trong 3 rằm chính trong năm của người Phật […]