Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Ô kìa, đời bỗng dưng vui… (*)

  Tôi mà có đập bàn dộng ghế mừng vui trước sự phát triển của mối quan hệ Việt – Mỹ thì cũng chẳng hề sợ bị quy chụp là mất lập trường, bị suy thoái đạo đức, bị diễn biến hòa bình. Bởi lẽ mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam […]