Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

121124-phphuoc-singapore-changi-wc-1024