Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

121229-russia-putin-ban-adoption-us