Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

22. Canada – New Zealand (16/6/2019): 2-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.