Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Hi 2020!

Năm mới 2020 quả là có con số đẹp. Nó là double là dual là số cặp. Số 2 và số 0 đều là những con số tròn trĩnh. Và có nhiều cách để đọc số chỉ năm 2020. Thế giới English gọi năm 2020 là “twenty-twenty” hay “two-thousand (and) twenty” hoặc thần thái hơn […]