Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Samsung giới thiệu tầm nhìn “Together for Tomorrow” tại CES 2022

Hướng tới xây dựng một tương lai bền vững, tùy chỉnh và kết nối hơn với các sản phẩm và sáng kiến giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng lối sống của người tiêu dùng và tăng trải nghiệm liền mạch, thông minh. Đó là tầm nhìn “Together for Tomorrow” (Cùng nhau cho […]