Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Cước 3G ở Việt Nam thật sự “rẻ bèo”?

  Ơn Giời là cho tới nay, mỗi khi đi ta bà gặp bạn bè các nước trong khu vực, tôi vẫn còn có thể “tự sướng” mà khoe rằng Internet ở Việt Nam “chạy đầy đường”và giá rẻ (tất nhiên tôi phải giấu biệt cái vụ mỗi năm hên thì xuân thu nhị kỳ, […]