Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

1-11 và 55 năm

Ngày 1-11 là một nhật kỳ ấn tượng và dễ nhớ với 3 số 1. Và năm 2018 này, ngày đó còn có một cái mốc dễ nhớ nữa là 55 năm xảy ra cuộc đảo chánh quân sự năm 1963 ở Việt Nam Cộng Hòa. Cho tới nay tôi vẫn còn nhớ như in […]