Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Ngẫm và nghĩ: Dơ bẩn

Nguồn gốc của tất cả các thứ BẨN: thực phẩm bẩn, thuốc bẩn, sống bẩn,… chính là con người BẨN từ trong lòng. Dơ dễ rửa hơn bẩn. P.H.P.