Thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020

Ngẫm và nghĩ: Dơ bẩn

Nguồn gốc của tất cả các thứ BẨN: thực phẩm bẩn, thuốc bẩn, sống bẩn,… chính là con người BẨN từ trong lòng. Dơ dễ rửa hơn bẩn.

P.H.P.