Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Lò bát quái Tân Cương lại đang sục sôi

    Người châu Á, đặc biệt là những người theo Phật giáo (chiếm gần 12% tổng số dân châu Á – Thái Bình Dương) tin vào luật nhân quả. Cả nhân loại cũng tin vào nền tảng đạo lý “gieo gió gặt bão”. Và như vậy, có thể nói Trung Quốc đang phải gánh […]