Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Cảnh đấy, người đây; cảnh cũ, người xưa

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Trưa nay đi mượn Tam Tinh Thiên Hà Ghi Chép Bát (nickname: Note8) về vọc chơi cho bằng chị bằng em.  Chợt thấy một manly nhân vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em đang đứng đầy tâm trạng trước cái nền xưa là tòa soạn báo Saigon Tiếp Thị […]