Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Học lịch sử

Dân ta phải biết sử ta, Tra Gu-gồ miết sao là dân ta… Theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ lớp 10 năm học 2022-2023, các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học sẽ là các môn học tự chọn  trong chương trình giáo dục phổ thông. […]