Chủ nhật ngày 03 tháng 7 năm 2022

Học lịch sử

Dân ta phải biết sử ta,

Tra Gu-gồ miết sao là dân ta…

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ lớp 10 năm học 2022-2023, các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học sẽ là các môn học tự chọn  trong chương trình giáo dục phổ thông. Trước đây chúng là các môn bắt buộc.

7 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, va Nội dung giáo dục của địa phương.

A Phủ ủng hộ việc học lịch sử là một bộ môn bắt buộc. Trước đây học lịch sử là môn bắt buộc mà chất lượng còn kém, còn nhận thức Lý Tiểu Long là cháu của Lý Thường Kiệt, thì nay chỉ học tự chọn âu càng tệ hơn. Ngữ văn và Lịch sử là cặp đôi bản sắc dân tộc. Tất nhiên ở đây không lạm bàn tới chuyện nội dung học lịch sử – ắt nhiều bất đồng lắm á. Có lẽ chỉ khi nào mọi người thống nhất được nền tảng chân lý “lịch sử là sự thật” thì may ra mới có thể bằng mặt với nhau. Nhưng thôi, trước mắt cứ học các điều căn bản, căn cơ để thấu hiểu mình là người Việt là được rồi.

A.P.