Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

VIDEO: Hướng đạo Việt Nam Hành khúc

Xin thân tặng các bạn Hướng đạo sinh Việt Nam. Hướng Đạo Hành Khúc Nhạc và lời: LƯU HỮU PHƯỚC   Hình ảnh: từ Internet và website www.giupich.org. Thực hiện: Phạm Hồng Phước (Một ngày Hướng đạo. Cả đời Hướng đạo).