Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021

VIDEO: Hướng đạo Việt Nam Hành khúc

Xin thân tặng các bạn Hướng đạo sinh Việt Nam.

Hướng Đạo Hành Khúc

Nhạc và lời: LƯU HỮU PHƯỚC

 

Hình ảnh: từ Internet và website www.giupich.org.

Thực hiện: Phạm Hồng Phước

(Một ngày Hướng đạo. Cả đời Hướng đạo).