Thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022

Dell Technologies chia sẻ thông tin giúp các doanh nghiệp định hướng tương lai làm việc kết hợp

Các chuyên gia trong một báo cáo chuyên sâu của Dell Technologies đã đề xuất ba yếu tố để tạo nên môi trường làm việc kết hợp (hybrid work) trong tương lai được thành công và bền vững, bao gồm: Lãnh đạo (leadership), Cơ cấu tổ chức (structure) và Văn hóa (culture). Trong một môi […]