Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Lý quốc ngữ…

Thôi thì cứ coi “lý quốc ngữ” mà tôi gọi giống như “lý cây đa”, “lý quạ kêu”,… vậy cho nó thiện lành. Tôi không phải là một nhà chuyên môn về ngôn ngữ học hay văn học, nên chẳng dám lạm bàn chi tới những gì thuộc về chuyên môn. Vậy nên thay vì […]