Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Một bài đọc thêm của học trò miền Nam cách đây hơn nửa thế kỷ

Một bài đọc thêm của học trò lớp Nhì (lớp 4 ngày nay) trong sách Quốc sử lớp Nhì (xuát bản năm 1965) ở miền Nam. TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT Tôi là một người dân Việt, sinh giữa lòng của đất nước tổ-tiên tôi. Nước tôi là một nước bé nhỏ ở ven bờ bể […]