Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Vịnh cái… quần

Người ta đi lính không quân Tôi đây là lính không quần khổ ghê Từ em giở thói chán chê Quần em thu giữ, anh về trống không Vội chi em nỡ sung công Anh cam phận mỏng chổng mông bớ làng… P.H.P. + Cảm tác khi sáng sớm mở tủ không thấy… kỳ quá […]