Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Tiếng lòng tôi cho các người anh chị em thiện lành của tôi

Vụ đổi ngoại tệ bị xử phạt nặng ở xứ Cần Thơ từng là Tây Đô gạo trắng nước trong đang nóng lên. Mùi của thuyết âm mưu ngày càng nồng nặc. Nhưng chuyện đó dự là lớn lắm, chỉ còn biết wait-and-see. Ở đây, tôi chỉ dám mon men tới cái nhát cắt bị […]