Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024

VIDEO: Giờ khắc Giao thừa Năm mới 2018 tại Times Square (New York)

 

Giờ khắc Giao thừa Năm mới 2018 tại Times Square (New York)

Happy New Year 2018

Ghi lại từ màn hình TV.

Xin mời xem video: