Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022

Hết Tết, còn Xuân

Tháng Giêng 11 hết mùng

Mai vàng vẫn rực Tết dùng dằng qua.

Tết còn Tết hết ở ta

Hễ lòng hạnh phúc ấy là mùa Xuân.

PHẠM HỒNG PHƯỚC