Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

7. England – Scotland (9/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.