Thứ Hai ngày 27 tháng 1 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

26. Germany – South Africa (17/6/2019): 4-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.