Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

34. Cameroon – New Zealand (20/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.