Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Chỉ số Sẵn sàng Cisco: chỉ có một số ít công ty tại Việt Nam đã sẵn sàng đối phó với những rủi ro về an ninh mạng

Cisco Việt Nam ngày 28-3-2024 cho biết: Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng “trưởng thành” (“mature” level of readiness) cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo nghiên cứu Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024  (2024 Cybersecurity Readiness Index) của […]