Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Sức mạnh từ kết nối có tương tác

Trong giai đoạn xây dựng chính quyền điện tử, người ta đã nhấn mạnh tới tính kết nối giữa người dân và chính quyền. Và khi phát triển lên chính quyền số, mối kết nối đó cần được kết hợp với tính tương tác – đặc biệt là tương tác trong thời gian thực. Trong […]