Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

NVIDIA Healthcare ra mắt các vi dịch vụ sử dụng AI tạo sinh cho y tế và sức khỏe kỹ thuật số

NVIDIA ngày 18-3-2024 đã ra mắt hơn hai mươi vi dịch vụ (microservices) mới cho phép các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới tận dụng những tiến bộ mới nhất trong AI tạo sinh (generative AI) từ mọi nơi và trên mọi đám mây. Vi dịch vụ (microservices) là một kỹ […]