Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Thưởng Tết

“Tết, được thưởng bao nhiêu” là câu hỏi gây chia rẽ cả cộng đồng, khiến người ta can thêm tội nói dối, hoặc vống lên, hay giảm xuống.

Nó cũng là mầm mống cho sự bất mãn với tổ chức và dọn đường cho những cuộc chuyển đổi trong năm mới.

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.