Thứ Sáu ngày 06 tháng 12 năm 2019

Cai Facebook

Tôi đang nỗ lực giảm thời gian la cà trên Cõi Ta Bà Phây. Kết quả tới nay tôi đã đạt được năng lực bỏ không vào FB khi đang…ngủ!

Mấy bạn cười bắt ghét. Đối với tôi, bỏ được FB khi đang ngủ đã là một nỗ lực phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản thân dữ lắm á. Bởi trước đây tôi vẫn thường chơi FB trong… mơ á.

P.H.P.