Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan

A Phủ yêu màu hường bẩm sinh. Madam Chủ Hạ Gia trang với màu hường như vầy thì chịu đời sao thấu? Thây kệ chính trị chính em, A Phủ chỉ thích “chín chị”. Thây kệ eo biển, A Phủ chỉ khoái eo ếch (vòng 2). Chỉ mong các bên biết kềm chế, có bức […]