Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tái cấu trúc hoạt động, Intel Việt Nam giảm 2/3 nhân sự

nhamay-intel-vietnam

 

Công ty Intel Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động ở Việt Nam, nơi Tập đoàn Intel chính thức đặt văn phòng đại diện đầu tiên vào năm 1997. Nhưng sau ngày 31-10-2016, Intel Việt Nam có thể sẽ chỉ còn 5 nhân viên, trong đó có 1 nhân vật mới, từ tổng số 15 người trước khi tiến hành tái cấu trúc công ty và hoạt động.

Xin mời đọc bài trên Media Online